Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za základní povinnost.

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (zohledňujeme legislativu EU, zejména Nařízení GDPR a legislativu ČR).

Dále uvádíme základní informace a zásady, které se problematiky týkají.

GLOBIT neposkytuje služby fyzickým osobám v postavení spotřebitelů, osobní údaje fyzických osob, se kterými GLOBIT pracuje, vyplývají z rolí fyzických osob jako reprezentantů podnikatelských subjektů, se kterými GLOBIT anebo jeho partnerská třetí strana má anebo se připravují mít podnikatelské vztahy. Nejedná se o citlivé osobní údaje. GLOBIT nevyužívá osobní údaje k marketingovým účelům, údaje neprofiluje a v žádném případě je bez oprávněného důvodu nepředává třetím stranám, údaje nepřeprodává, z uvedeného důvodu nepotřebuje souhlas ke zpracování údajů – údaje jsou zpracovávány ve vazbě na poskytování produktů a služeb (předání dat je nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy nebo úmyslem smlouvu uzavřít).

Pro dohled nad zacházením s osobními údaji má GLOBIT „pověřence pro ochranu osobních údajů“.

Jaké jsou role GLOBIT při zpracovávání osobních údajů?

GLOBIT je v postavení správce osobních údajů nebo společného správce

 • prodeje HW/SW a dalšího zboží a služeb (např. zakázkový SW, reklamní a propagační předměty a služby) pro své klienty
 • zajišťování dalších služeb (zejména konzultací v oblasti akceptací platebních karet, servis HW a SW pro vlastní klienty atd.)
 • v oblasti provozování služeb akceptace platebních karet (GLOBIT PAY) – GLOBIT je společný správce s Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00001350, sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“), tj. osobní data jsou předávána tomuto sdílenému správci

GLOBIT je v postavení zpracovatele osobních údajů

 • zejména v oblasti poskytování akvizičních služeb (zejména pro akceptace platebních karet a stravenkových karet)
 • mystery shoppingu, školení přijímání platebních, stravenkových, věrnostních a obdobných karet a obsluhy vybraného HW a SW
 • v oblasti poskytování služeb call centra a help-line
 • v oblasti poskytování servisních a technických služeb (včetně SMS soutěží)

Mezi nejvýznamnější partnery, pro které dochází ke zpracování osobních údajů patří:

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

Bankovní informační technologie, s.r.o., IČ: 63987686

Ingenico CZ, s.r.o., IČ: 28869591

BELLPRO, s.r.o., IČ: 26201119

Chytrý terminál, s.r.o., IČ: 05437105

Global Payments Europe, s. r. o., IČ: 27088936

Jaké osobní údaje GLOBIT shromažďuje a zpracovává?

 • identifikační údaje – osobní údaje sloužící k identifikaci osoby zastupující podnikatelský subjekt klienta, zejména jméno, příjmení, titul, dále podpis (ve vybraných případech i druh a číslo dokladu totožnosti)
 • kontaktní údaje osobní údaje umožňující kontakt s klientem – podnikatelským subjektem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), příp. fyzickou osobou (např. u SMS soutěží se jedná o číslo telefonu, adresu)
 • údaje o funkci resp. postavení fyzické osoby u právnické osoby, kterou reprezentuje nebo zastupuje včetně identifikačních údajů zastupovaného subjektu (např. obchodní jméno, IČ, DIČ, bankovní spojení, spisová značka registrace k podnikání, adresa provozovny, IP adresy)
 • údaje nezbytné pro nastavení smluvního vztahu (např. pro akceptace platebních karet orientační obrat, z toho obrat platebními kartami); charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze uzavíraného obchodu nebo služby, která je klientovi poskytována
 • další údaje např. o další angažovanosti fyzické osoby – při akvizicích pro akceptace platebních karet – viz. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon),
 • údaje o využívání produktů a služeb a související údaje – údaje o sjednání a využívání produktů a služeb GLOBIT či partnerů, pro jejichž klienty GLOBIT poskytuje servisní podporu (např. údaje o sjednané úrovni poskytovaných služeb – SLA, transakční údaje, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace s klientem), příp. identifikační (výrobní) číslo dodaného nebo servisovaného zařízení a identifikační číslo místa, kde jsou nebo mají být služby poskytovány, číslo SIM karty apod.

V případě, kdy je GLOBIT poskytovatelem vlastních produktů a služeb a je správcem nebo sdíleným správcem osobních údajů, je poskytnutí osobních údajů ze strany klientů zcela dobrovolné, nicméně je nezbytné pro poskytnutí produktů a služeb ze strany GLOBIT.

V případě, kdy je GLOBIT zpracovatelem osobních údajů, byly tyto poskytnuty nebo zpřístupněny třetí stranou na základě prokázání, že nebudou poskytnuty bez vůle této třetí strany dalším zpracovatelům a jejich zpracovávání je plně v souladu s platnými požadavky.

Vzhledem k tomu, že jednou z hlavních činností GLOBIT jsou akvizice, zejména pro akceptace platebních karet a stravenkových karet, kdy účel definuje zájemce o akvizice, který je v postavení správce osobních údajů, jsou osobní údaje primárně shromažďovány a zpracovávány GLOBIT v postavení zpracovatele. V tom případě GLOBIT předává údaje výhradně zájemci, o kterém byl klient (poskytovatel osobních údajů) informován a nikomu jinému. Při tomto postupu není nutný souhlas klientů, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, nicméně je nezbytné pro poskytnutí produktů a služeb ze strany zájemce.

V akviziční činnosti může GLOBIT využívat i třetí strany (někteří obchodní zástupci mohou být osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), v tom případě postupují obdobně jako zaměstnanci GLOBIT, údaje jsou jeho prostřednictvím předávány výhradně zájemci, o kterém byl klient (poskytovatel osobních údajů) informován a nikomu jinému. Při této činnosti jsou taktéž v roli zpracovatele osobních údajů, kdy konečným cílem je uzavření smluvního vztahu se zájemcem a klientem a v tom případě není nutný souhlas klientů, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, nicméně je nezbytné pro poskytnutí produktů a služeb ze strany zájemce.

Z jakých zdroj GLOBIT osobní údaje získává?

 • přímo od podnikatelského subjektu při jednání o uzavření obchodu anebo poskytnutí služby a případně při jejich následné realizaci;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní);
 • od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis
 • případně od dalších subjektů, pokud byl o tomto poskytnutí klient informován nebo k němu dal svůj souhlas

K jakým účelům GLOBIT osobní údaje bez souhlasu klienta využívá a zpracovává?

 • pro účely související s požadavky a podporou svých partnerů (zejm. zajištění akvizic, poskytnutí služeb ve sjednaném rozsahu pro definované koncové klienty)
 • pro účely související s vlastní podnikatelskou činností, zejména pro možnost dodání objednaného zboží či poskytnutí nebo zprostředkování služeb
 • pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik.

Jakým způsobem GLOBIT zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány tak, aby byl omezen přístup k nim jen osobám, které k údajům potřebují přístup pro zajištění provozních procesů. S ohledem na uvedené jsou nastaveny provozní procesy, zajištěna odpovídající technologie a definovány bezpečnostní procesní a kontrolní mechanismy. Opatření jsou pravidelně prověřována a přehodnocována s cílem, aby bezpečnostní mechanismy zajišťovaly maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu GLOBIT osobní údaje poskytuje:

 • v oblasti akvizic jsou údaje poskytovány zájemcům o akvizice, jejichž identifikace byla klientovi prokazatelně sdělena a klient ji odsouhlasil a údaje jsou nezbytné k uzavření smluvního vztahu se zájemcem
 • v oblasti zajišťování akceptací platebních karet (GLOBIT PAY) jsou data poskytována a předávána společnému správci (Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350), dále kartovým společnostem a jejich autorizačním centrálám a procesorům (některé mohou mít provozovny i mimo Evropskou unii – v každém případě byl prokázán jejich soulad s evropskou legislativou týkající se ochrany osobních údajů)
 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy (jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře – soudní komisaře, insolvenční správce apod.);
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv GLOBIT, např. pojišťovnám nebo pojistnému brokerovi při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro GLOBIT provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů); za zpracovatele vybírá GLOBIT po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;
 • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům ke s klientem sjednanému účelu.

Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

Zpracování osobních údajů v GLOBIT nevyžaduje souhlas klienta. Pokud by se vyskytl případ(y), kdy by byl souhlas nezbytný, byl by u klienta vyžádán. V tom případě by bylo jen a pouze na svobodném rozhodnutí klienta, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém GLOBIT poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření obchodů s GLOBIT. Pokud se klient s GLOBIT nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat nebo změnit / upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je GLOBIT vázána a plně ho respektuje.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost GLOBIT?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi GLOBIT zpracovává, si klient může vyžádat osobně v pracovních dnech a hodinách (po – pá v rozmezí 8:00-18:00) v provozovně GLOBIT (Kloknerova 9, Praha 4). Informaci v zákonem stanoveném rozsahu zpracuje GLOBIT bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace má GLOBIT právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany GLOBIT nebo dalších subjektů provádějících pro GLOBIT zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených platnou legislativou, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje. Se svými podněty se může klient obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů GLOBIT, statutární orgán společnosti nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má kdykoli možnost se obrátit na GLOBIT s tím, že mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů. Žádost o informaci o zpracovávaných osobních údajích, uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

 • návštěvou provozovny GLOBIT v pracovních dnech a hodinách (po – pá v rozmezí 8:00-18:00), adresa: Kloknerova 9, Praha 4 (areál Federal Cars, Peugeot).
 • e-mailovou zprávou na: info@globit.cz či zavoláním na hot linku 277 000 277 (non-stop)
 • kontaktem pověřence pro ochranu osobních údajů GLOBIT je gdpr@globit.cz

Jak GLOBIT informuje o zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 • tyto informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách GLOBIT www.globit.cz;
 • vybrané informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně obdrží klient při uzavírání obchodů či poskytnutí služby; v případě, že je nutný souhlas, je klient také požádán, aby se vyjádřil k GLOBIT navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů;